All Day

Parashat Kedoshim

Torah: Leviticus 19:1-20:27 Haftarah: Amos 9:7-15 Haftarah for Sephardim: Ezekiel 20:2-20 https://hebcal.com/s/kedoshim-20220507?uc=ical-syracuse