All Day

Parashat Vaetchanan

Torah: Deuteronomy 3:23-7:11 Haftarah: Isaiah 40:1-26 https://hebcal.com/s/vaetchanan-20220813?uc=ical-syracuse