All Day

Parashat Shoftim

Torah: Deuteronomy 16:18-21:9 Haftarah: Isaiah 51:12-52:12 https://hebcal.com/s/shoftim-20220903?uc=ical-syracuse