All Day

Parashat Vayeilech

Torah: Deuteronomy 31:1-30 Haftarah: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-27 | Shabbat Shuva https://hebcal.com/s/vayeilech-20221001?uc=ical-syracuse

Parashat Vayeilech

Torah: Deuteronomy 31:1-30 Haftarah: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20; Joel 2:15-27 | Shabbat Shuva https://hebcal.com/s/vayeilech-20221001?uc=ical-syracuse