All Day

Parashat Shemot

Torah: Exodus 1:1-6:1 Haftarah: Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23 Haftarah for Sephardim: Jeremiah 1:1-2:3 https://hebcal.com/s/shemot-20230114?uc=ical-syracuse