All Day

Parashat Vaera

Torah: Exodus 6:2-9:35 Haftarah: Ezekiel 28:25-29:21 https://hebcal.com/s/vaera-20230121?uc=ical-syracuse