All Day

Parashat Bo

Torah: Exodus 10:1-13:16 Haftarah: Jeremiah 46:13-28 https://hebcal.com/s/bo-20230128?uc=ical-syracuse