All Day

Parashat Beshalach

Torah: Exodus 13:17-17:16 Haftarah: Judges 4:4-5:31 Haftarah for Sephardim: Judges 5:1-31 https://hebcal.com/s/beshalach-20230204?uc=ical-syracuse