All Day

Parashat Ki Tisa

Torah: Exodus 30:11-34:35; Numbers 19:1-22 Haftarah: Ezekiel 36:16-38 | Shabbat Parah Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20-39 https://hebcal.com/s/ki-tisa-20230311?uc=ical-syracuse