All Day

Parashat Ki Tavo

Torah: Deuteronomy 26:1-29:8 Haftarah: Isaiah 60:1-22 https://hebcal.com/s/ki-tavo-20230902?uc=ical-syracuse