All Day

Parashat Ha’Azinu

Torah: Deuteronomy 32:1-52 Haftarah: Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27 | Shabbat Shuva (with Ha'Azinu) Haftarah for Sephardim: Hosea 14:2-10; Micah 7:18-20 https://hebcal.com/s/haazinu-20230923?uc=ical-syracuse

Shabbat Shuva

Shabbat that falls between Rosh Hashanah and Yom Kippur (Shabbat of Returning)