All Day

Parashat Vayishlach

Torah: Genesis 32:4-36:43 Haftarah: Obadiah 1:1-21 https://hebcal.com/s/vayishlach-20231202?uc=ical-syracuse