All Day

Parashat Mishpatim

Torah: Exodus 21:1-24:18; Numbers 28:9-15 Haftarah: Isaiah 66:1-24 | Shabbat Rosh Chodesh https://hebcal.com/s/mishpatim-20240210?uc=ical-syracuse