All Day

Parashat Korach

Torah: Numbers 16:1-18:32, 28:9-15 Haftarah: Isaiah 66:1-24 | Shabbat Rosh Chodesh https://hebcal.com/s/korach-20240706?uc=ical-syracuse