Parashat Re’eh

Torah: Deuteronomy 11:26-16:17 Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42 | Shabbat Machar Chodesh https://www.hebcal.com/sedrot/reeh?utm_source=js&utm_medium=icalendar

Parashat Re’eh

Torah: Deuteronomy 11:26-16:17 Haftarah: I Samuel 20:18 - 20:42 | Shabbat Machar Chodesh https://www.hebcal.com/sedrot/reeh-20210807?utm_source=js&utm_medium=icalendar

Rosh Hashana LaBehemot

New Year for Tithing Animals https://www.hebcal.com/holidays/rosh-hashana-labehemot-2021?utm_source=js&utm_medium=icalendar

Parashat Shoftim

Torah: Deuteronomy 16:18-21:9 Haftarah: Isaiah 51:12 - 52:12 https://www.hebcal.com/sedrot/shoftim?utm_source=js&utm_medium=icalendar