Parashat Korach

Torah: Numbers 16:1-18:32 Haftarah: I Samuel 11:14-12:22 https://hebcal.com/s/korach-20220702?uc=ical-syracuse

Parashat Chukat

Torah: Numbers 19:1-22:1 Haftarah: Judges 11:1-33 https://hebcal.com/s/chukat-20220709?uc=ical-syracuse