Parashat Nitzavim

Torah: Deuteronomy 29:9-30:20 Haftarah: Isaiah 61:10-63:9 https://hebcal.com/s/nitzavim-20220924?uc=ical-syracuse

Parashat Nitzavim

Torah: Deuteronomy 29:9-30:20 Haftarah: Isaiah 61:10-63:9 https://hebcal.com/s/nitzavim-20220924?uc=ical-syracuse