Parashat Ki Tisa

Torah: Exodus 30:11-34:35; Numbers 19:1-22 Haftarah: Ezekiel 36:16-38 | Shabbat Parah Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20-39 https://hebcal.com/s/ki-tisa-20230311?uc=ical-syracuse

Parashat Vayakhel-Pekudei

Torah: Exodus 35:1-40:38, 12:1-20 Haftarah: Ezekiel 45:16-46:18 | Shabbat HaChodesh https://hebcal.com/s/vayakhel-pekudei-20230318?uc=ical-syracuse