All Day

Rosh Hashana 5782

The Jewish New Year. Also spelled Rosh Hashanah Torah: Genesis 21:1-21:34 Haftarah: I Samuel 1:1 - 2:10 https://www.hebcal.com/holidays/rosh-hashana?utm_source=js&utm_medium=icalendar

Rosh Hashana 5782

The Jewish New Year. Also spelled Rosh Hashanah Torah: Genesis 21:1-21:34; Numbers 29:1-29:6 Haftarah: I Samuel 1:1 - 2:10 https://www.hebcal.com/holidays/rosh-hashana-2021?utm_source=js&utm_medium=icalendar