All Day

Parashat Tetzaveh

Torah: Exodus 27:20-30:10; Deuteronomy 25:17-19 Haftarah: I Samuel 15:2-34 | Shabbat Zachor https://hebcal.com/s/tetzaveh-20230304?uc=ical-syracuse