All Day

Parashat Ki Tisa

Torah: Exodus 30:11-34:35 Haftarah: I Kings 18:1-39 Haftarah for Sephardim: I Kings 18:20-39 https://hebcal.com/s/ki-tisa-20240302?uc=ical-syracuse