All Day

Parashat Shmini

Torah: Leviticus 9:1-11:47; Exodus 12:1-20 Haftarah: Ezekiel 45:16-46:18 | Shabbat HaChodesh Haftarah for Sephardim: II Samuel 6:1-19 https://hebcal.com/s/shmini-20240406?uc=ical-syracuse

Sara Hurwitz at CBS-CS

Congregation Beth Sholom-Chevas Shas 18 Patsy Lane, Jamesville

Sara Hurwitz at CBS-CS