Parashat Behar-Bechukotai

Torah: Leviticus 25:1-27:34 Haftarah: Jeremiah 16:19-17:14 https://hebcal.com/s/behar-bechukotai-20230513?uc=ical-syracuse

Parashat Bamidbar

Torah: Numbers 1:1-4:20 Haftarah: I Samuel 20:18-42 | Shabbat Machar Chodesh https://hebcal.com/s/bamidbar-20230520?uc=ical-syracuse